POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU UMARZAMYDŁUGI.PL

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu UMARZAMYDŁUGI.PL oraz Aplikacji Umarzamy Długi („Polityką”), w której przedstawiamy Państwu istotne informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w toku odpowiedzi na Państwa zapytania, uzyskiwania i przedstawiania Państwu ofert lub w związku z realizacją zawartych umów, a także jakie mogą przysługiwać Państwu w związku z tym prawa.

Informacje ogólne

Realizując w pierwszej obowiązki prawne wynikające z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Batalia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000576705, NIP 5833185635, REGON 362536119, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (dalej: „Spółka”, „my”, „nas”, „nami”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z nami poprzez e-mail: biuro@umarzamydlugi.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem: „RODO”.

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy korespondowaniem z nami – w sprawie ofert czy realizacji zawartych ze Spółką umów jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może okazać się niezbędne do przeprowadzenia analizy lub przygotowania dla Państwa spersonalizowanej oferty, zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, udzielenia Państwu odpowiedzi czy realizacji obowiązków prawnych, a także do wykonywania innych celów, opisanych w dalszych częściach Polityki.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych

Udostępnienie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach Spółka będzie przetwarzać Państwa dane maksymalnie przez okres prowadzenia przez działalności gospodarczej, jednak nie krócej niż przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy oraz okres trwania postępowań – aż do końca roku, w którym przedawnią się związane z realizacją umowy roszczenia, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Spółki, Państwa lub osoby trzeciej.

W zależności od sytuacji, Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy ze Spółką.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jako naszych Partnerów, Klientów, Kontrahentów, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców i osób przez Państwa wskazanych (w tym Państwa pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą Spółki następuje w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest marketing bezpośredni produktów lub usług Spółki (związanych w szczególności z usługami doradczymi w zakresie prawa cywilnego i egzekucji należności), umożliwieniu komunikacji z Państwem i przygotowaniu do zawarcia i wykonywaniu tejże umowy. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzać możemy w celu realizacji określonych w ramach aktualnie obowiązujących przepisów prawa, np. w celu wystawienia faktury lub zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest zgoda danej osoby, wyrażona poprzez jej określone zachowanie.

W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się ze Spółką, w tym dokumentacja sądowa lub pozasądowa przesłana przez osobę zainteresowaną celem dokonania analizy prawnej. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, produktowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Spółka może przechowywać Państwa dane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, do czasu zakończenia współpracy albo prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy. Niezależnie od powyższego, zgromadzone dane mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Spółki, Państwa lub osoby trzeciej.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółka może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:

1. prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,

2. przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,

3. komunikacji z Państwem w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,

4. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Spółki oraz wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich archiwizowania.

 

Jeśli w jakimkolwiek z przypadków podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub trwania danej akcji – odpowiednio – do momentu wycofania zgody lub pozytywnego rozpoznania sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych oraz nigdy nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.

Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Odbiorcy danych

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Spółki oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dostęp do takich danych osobowych mogą uzyskać także – w uzasadnionym zakresie – podmioty współpracujące z nami (lub z nami i z Państwem) podczas realizacji poszczególnych projektów.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez Spółkę – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, tj. w szczególności współpracującym ze Spółką operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, profesjonalnym doradcom, bankom i firmom obsługującym płatności oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla Spółki. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze Spółką umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

Spółka nie zamierza transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym Spółka Państwa uprzednio poinformuje.  Ponadto, gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego okazało się konieczne lub uzasadnione, odbędzie się ono zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Zgodnie z RODO może Państwu (osobom, których dane dotyczą) przysługiwać szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,

– prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy Spółki wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcie działań w związku z żądaniem.

Jeśli uznają Państwo, że Spółka naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż Spółka podmioty, w tym podmioty które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

Spółka nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Spółka przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, przy czym na stronach internetowych Serwisu dostępna będzie zarówno aktualna, jak i dotychczasowe wersje Polityki.

Polityka obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku.