Jak wygląda postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji ma na celu zapobiec pozbycia się majątku przez dłużnika. Co może prowadzić do udaremnienia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zabezpieczyć stronę przed postępowaniem egzekucyjnym, do zaspokojenia roszczenia. Każda strona postępowania ma prawo żądać udzielenia zabezpieczenia. Musi udowodnić, iż brak zabezpieczenia utrudni lub wręcz uniemożliwi wykonanie wyroku zapadłego w toku postępowania. Zabezpieczeniem mogą być papiery wartościowe, nieruchomości oraz ruchomości. Jednak ich licytacja może odbyć się dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez uprawnionego. Jeśli zalegamy ze spłatą zadłużenia, warto skontaktować się z wierzycielem i zaproponować ugodę. W takiej sytuacji mogą pomóc nam firmy zajmujące się doradztwem prawnym w zakresie pomocy osobie zadłużonej. Firma Umarzany Długi to zespół wykwalifikowanych prawników doświadczeniem w walce z instytucjami finansowymi. Świadczą usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.

Postępowanie egzekucyjne

W postępowaniu egzekucyjnym występują dwie strony, czyli dłużnik i wierzyciel. Wierzycielem może być bank lub inna firma, która chce wyegzekwować dług od dłużnika, którym również może być firma lub osoba prywatna. Wierzyciel sam nie egzekwuje należności, tym zajmuje się komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym lub sam sąd.  Organ egzekucyjny musi powiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zawsze jest to pisemna informacja dostarczana listownie za potwierdzeniem odbioru.  Najczęściej egzekucja wykonywana jest z wynagrodzenia za pracę. W przypadku umów zleceń komornik ma prawo zająć całość pensji, natomiast gdy pracujemy na umowę o pracę, chroni nad kodeks pracy. W tym drugim przypadku zajęciu podlega połowa wypłaty, a przy najniższym wynagrodzeniu nie ma możliwości wyegzekwowania należności, chyba że jest to dług alimentacyjny. Zalegając ze spłatą zobowiązań, warto wcześniej porozumieć się z wierzycielami, za nim dojdzie do egzekucji.